فایل سلBlog Term

فانی وزیر آموزش وپرورش

علی اصغر فانی وزيرآموزش و پرورش  متولد 1333 داراي دكتراي مديريت دولتي بوده و هم‌اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس است.

فاني، مديركلي چندين دوره آموزش متوسطه آموزش و پرورش در دوره وزارت مظفر و اكرمي و همچنين مديريت مناطق و مديركلي آموزش و پرورش را در كارنامه خود دارد. وي در دولت نهم و قبل از روي كار آمدن محمود فرشيدي، 70 روز سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است.

فاني معاون آموزش و پرورش در دولت خاتمي نيز بوده است.


منبع:
فایل سل